รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับติดตั้งระบบกรองน้ำRO

รับติดตั้งระบบกรองน้ำROรีเวอร์ส ออสโมซิส  คุณภาพมาตรฐาน ออกแบบโดยผู้ชำนาญ ผลิตและประกอบขึ้นจากโรงงานของเราเองโดยช่างฝีมือที่มีความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดเหมาะสำหรับใช้ใน ระบบน้ำ ROอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบกรองน้ำRO

รับติดตั้งระบบกรองน้ำRO

ระบบน้ำROอุตสาหกรรม

ระบบน้ำROอุตสาหกรรม

ระบบเครื่องกรองน้ำรีเวอร์สออสโมซิสคืออะไร?

ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับระบบเครื่องกรองน้ำ รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) เราจะต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าการ ออสโมซิสคืออะไร? การออสโมซิส (Osmosis) เป็นกระบวนการแพร่โมเลกุลของเหลวหรือน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน(Membrane) จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำ ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงดัง รูปที่ 1

ซึ่งในทางตรงกันข้ามหรือ รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเราใส่ความดันให้กับฝั่งที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง จนความดันน้ำสูงกว่า ความดันออสโมติก (Osmotic Pressure) โดยโมเลกุลของเหลวหรือน้ำจะถูกบีบให้ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (Membrane) จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำ ดัง รูปที่ 2

เครื่องทำน้ำดื่มRO

เครื่องทำน้ำดื่มRO

 

เครื่องทำน้ำดื่ม RO

เครื่องทำน้ำดื่ม RO

จุดประสงค์การใช้งานของระบบเครื่องกรองน้ำ RO (Application)

เนื่องจากระบบเครื่องกรองน้ำ RO เป็น เทคโนโลยีที่นิยมสูงสุดในการกำจัดสารละลายในน้ำ (TDS) ออกจากน้ำดิบ ดังนั้นระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงถูกใช้งานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และจุดประสงค์การใช้งานเครื่องกรองน้ำโดยแบ่งหลักได้ดังนี้

1. การกรองน้ำจืด (Fresh water Application)

การกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม บรรจุขวด (Drinking water)
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycle)
อุตสาหกรรมอาหาร (Food industry)
การผลิต Hydrogen (Hydrogen Production)
ใช้งานใน Aquarium (Reef Aquarium)
2. การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination)

เยื่อเมมเบรน (Membrane)
เยื่อเมมเบรน (Membrane) มีความสามารถสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) สามารถกรองได้ถึง ไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงมีเพียง น้ำบริสุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane)ได้ ระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงสามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทาง ฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยาและ จุลชีววิทยา

Reverse Osmosis Membrane

Reverse Osmosis Membrane

เยื่อเมมเบรน (Membrane) สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน

Reverse Osmosis Membrane

ข้อจำกัดของระบบเครื่องกรองน้ำ RO
เนื่องจากระบบ เครื่องกรองน้ำ RO อุตสหกรรม มีการกรองที่ละเอียดมาก ซึ่งอาจจะเกิดการอุดตันได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันการอุดตันของไส้กรอง Membrane จากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. ความกระด้างในน้ำ (Hardness) โดยควบคุมค่า SDI (silt density index) ของน้ำเข้าไม่เกิน 5

2. การกัดกร่อนด้วยคลอรีน โดยควบคุมค่า Free Clorine ไม่เกิน 0.1 ppm

3. ความขุ่น โดยควบคุมค่าความขุ่น ไม่เกิน 5 NTU

หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมค่าดังกล่าวได้ดีพอ จะส่งผลถึงการอุดตัน และอายุการใช้งานของไส้ Membrane จากปรกติที่มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี

ในกรณีเกิดการอุดตันของไส้ Membrane ผู้ใช้สารมารถล้างไส้กรองได้ด้วย สารละลาย กรด หรือ ด่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาการการอุดตันที่เกิดขึ้น ซึ่งเรามีช่างที่ชำนาญการวิเคราห์ปัญหา และแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

การทำงานของระบบเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis
ระบบ Reverse Osmosis ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นจะต้องใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดย PLC ซึ่งการออกแบบของเราจะมีการออกแบบให้ผู้ดูแลระบบ ควบคุมระบบน้อยที่สุด โดยมุเครื่องมือวัด และมีการแจ้งเตือนสถานะต่างๆ เมื่อมีความผิดพลาดภายในระบบ

โดยระบบของเราเริ่มต้นจาก น้ำเข้า ผ่านไส้กรองความขุ่น ก่อนจะเข้าไปสู่เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เพื่อเพิ่มแรงดันเข้าสู่ ไว้กรอง Membrane ที่แรงดันประมาณ 7-13 Bar โดยไส้กรอง Membrane จะทำการกรองและแยกน้ำออกไปเป็น 2 ส่วนดังนี้

ไส้กรอง Membrane
ส่วนที่ 1 น้ำบริสุทธิ์ (Permeate)
ซึ่งเป็นน้ำ ที่ไหลผ่านเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียด 0.00001 ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านไปจะปราศจากเชื่อโรค สามารถผลิตน้ำดีได้ถึง 70% ของน้ำเข้า (70% Recovery rate) ทำให้น้ำของท่านได้ใช้ประโยชน์ถึงหยดสุดท้าย

ส่วนที่ 2 น้ำเข้มข้น (Concentrate)
น้ำความเข้มข้นสูงหรือน้ำทิ้ง เป็นน้ำที่นำพาของเสียต่างๆ และความเข้มข้นที่อยู่ในน้ำ น้ำส่วนนี้จะมีความเข้มข้นของสารต่างๆสูงกว่าน้ำเข้า

น้ำบริสุทธิ์ (Permeate)
ระบบเครื่องกรองน้ำ RO แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. Double Pass RO.เป็นการต่อแบบ 2ขั้นตอน เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของน้ำ สามารถทำตามขนาดที่ผู้ใช้ต้องการ

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม